sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Oferta

Oferta nasza skierowana jest do:

 

  • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Przedsiebiorców,
  • Spółek prawa handlowego,


Naszym klientom oferujemy:

odbiór odpadów przez współpracującą z nami Spółkę ZOM Świdnica
przyjęcie odpadów do zagospodarowania w jednym z realizowanych przez nas procesów 

 

Sortowanie odpadów
wyrzucane każdego dnia tony odpadów poddajemy procesowi sortowania w celu ochrony naszego środowiska . Dzięki temu nadające się do zagospodarowania  surowce znajdujące się w odpadach zamiast trafiać na składowisko są odzyskiwane i przekazywane do dalszego  wykorzystania.

Odzysk wysortowanych frakcji
Oferowana przez Spółkę  usługa  sortowania pozwala odzyskać surowce z których szczególnie cenne są frakcje typu złom, puszki, opakowania pet, szkło, tworzywa sztuczne, folie, odpady wysokoenergetyczne miedź itp., a które w ramach zawieranych umów przekazujemy wyspecjalizowanym recyklerom.

Rozbiórka odpadów wielkogabarytowych

Składowanie odpadów
W przypadku braku możliwości poddania odpadów odzyskowi lub innemu niż składowanie unieszkodliwianiu, oferujemy możliwość zdeponowania ich na należącym do Spółki  składowisku odpadów.

Stabilizacja odpadów biodegradowalnych

Od 2013 roku Spółka posiada instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych pochodzących z odpadów komunalnych.

Kompostowania odpadów zielonych

Od 2015 roku Spółka prowadzi stabilizację odpadów zielonych selektywnie zbieranych, z których wytwarzany jest środek poprawiający właściwości gleby.