sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Projekt pt. budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji przy składowisku odpadów w Zawiszowie


Wartość netto 8 425 327 zł w tym pożyczka z NFOŚ i GW 5 848 308 zł


Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku poprzez zastosowanie instalacji do stabilizacji tlenowej zmieszanych odpadów komunalnych. Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów umożliwi spełnienie wymagań przepisów dotyczących gospodarki odpadami biodegradowalnymi zarówno pod kątem dyrektyw unijnych jak również polskiego prawodawstwa. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu programu priorytetowego Gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zmniejszenia ilości nieprzetworzonych odpadów komunalnych, w tym ulęgających biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie.


Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich. Konieczne jest ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Realizacja projektu przyczyni się do implementacji założeń Wytycznych dotyczących wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

 

Dzięki wprowadzeniu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych nastąpi optymalizacja procesów technologicznych stosowanych w przedsiębiorstwie. Procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) przeznaczone są głównie do przetwarzania odpadów zmieszanych. MBP to instalacje, których dobór i efektywność są podporządkowane celowi przetwarzania i sposobowi zagospodarowania produktów. Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest:

 

  • zmniejszenie masy i objętości odpadów,
  • zmniejszenie zawartości wody w odpadach,
  • stabilizacja substancji organicznej,
  • zmniejszenie potencjału gazotwórczego,
  • zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie,
  • higienizacja.

 

Dzięki wykorzystaniu procesu stabilizacji tlenowej odpadów komunalnych przedsiębiorstwo zoptymalizuje stosowane procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, co przyczyni się m.in. do redukcji składowanych odpadów. Implementacja projektu przyczyni się również do zwiększenia poziomu i jakości odzyskiwanych odpadów.