sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

O firmie

HISTORIA


Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. powstało w 1998 roku jako podmiot prawa handlowego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Tego nowatorskiego na tamte czasy rozwiązania podjęli się:
Waldemar Majtczak, Miasto Świdnica i Gmina Świdnica.


Spółka zaczęła prowadzić działalność 1 lutego 1999 roku rozpoczynając budowę składowiska odpadów w Zawiszowie. Pierwszy etap budowy został ukończony 30 czerwca 2001 roku co pozwoliło aby od 2 lipca 2001r.  rozpocząć  przyjmowanie do składowania odpadów komunalnych.


W kolejnych latach   realizowane były następne etapy budowy instalacji w Zawiszowie. I tak  po oddaniu w 2001 roku kwatery nr 2 razem z infrastrukturą składowiska, w 2002 roku oddano do użytkowania kwaterę nr 3, a w 2004 roku oddano kwaterę 1/1.  Od roku 2005 rozpoczeto  budowę kwatery 1 / 2  która planowana jest do oddania do użytkowania w roku 2017. Aby sprostać rozwojowi technologii stosowanych w gospodarowaniu odpadami od 2009 roku rozpoczęto budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W 2010 roku została zakupiona i uruchomiona linia do sortowania odpadów komunalnych. Rok 2011 przyniósł kolejne wyzwanie. Przystąpiono do realizacji budowy biogazowni, której celem jest zagospodarowanie gazu wysypiskowego.  Jako pierwszy etap została wykonana instalacja odgazowania składowiska i spalanie gazu zbieranego z terenu kwater do czasu wybudowania biogazowni w pochodni która od maja 2011 roku spala około 60 m sześciennych gazu na godzinę. Kolejnym etapem rozbudowy zakładu było wprowadzenie do eksploatacji instalacji do stabilizacji tlenowej frakcji organicznej, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Obiekt został przekazany do użytkowania w 2013 roku. Instalacja uzupełnienia kompleksowe zagospodarowania odpadów komunalnych. Od września 2015 roku trwa rozbudowa o halę sortowni wraz z infrastrukturą instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. W nowo budowanej hali zostanie umieszczona nowoczesna linia do sortowania odpadów wraz z miejscem rozładunku pojazdów. Planowany koniec inwestycji jest przewidywany na maj 2016.


O NAS

 


Waldemar Majtczak  
1943 -  2011

Pomysłodawcą  i osobą, która włożyła największy wkład pracy w powstanie przedsięwzięcia był większościowy Udziałowiec Spółki Pan Waldemar Majtczak. To dzięki jego zaangażowaniu, wytrwałości i doświadczeniu rozwiązany został problem, z jakim zderzyły się w tamtym czasie lokalne samorządy. Pełniąc od początku powstania Spółki obowiązki Prezesa jej Zarządu kształtował zarówno kierunki, jak i tempo jej rozwoju. To dzięki niemu Samorządy bez bieżącego zaangażowania własnych środków rozwiązały problemy zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

DZIAŁANIE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI


Przedsiębiorstwo nasze poza realizacją celów gospodarczych za istotny element swojej działalności uznaje wspomaganie i współpracę ze społecznością lokalną.

Od kilku lat wspomagamy finansowo oraz sprzętowo Klub sportowy LKS PUO WIŚNIOWA

Od kilku lat:
wpółpracujemy ze Związkiem Polaków na Litwie,
wspomagaliśmy finansowo remont kościoła w Powiewiórce, w którym udzielano chrztu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu,
aktywnie uczestniczymy w pracach Świdnickiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast,
uczestniczyliśmy w akcji na rzecz pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny,
współpracujemy z miejscowym Sołectwem Zawiszów oraz Sołectwem Sulisławice w organizowaniu pomocy socjalnej potrzebującym mieszkańcom.

ORGANY SPÓŁKI

Zarząd
Zarząd Spółki składa się z dwóch osób. W skład Zarządu wchodzą:

Rafał Majtczak – Prezes Zarządu                   
Rafał Żurakowski -  Członek Zarządu             


Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:


Maria Majtczak – Przewodniczący
Kazimierz Rutkowski – Z-ca Przewodniczącego
Maciej Rataj - Członek
Kamil Psuty – Członek


DECYZJE I CERTYFIKATY


Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Od lipca 2015 roku Spólka posiada Certyfikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby "PUOGLEB", produkowanego z odpadów zielonych. W tej dziedzinie jesteśmy liderem.