telefon:
74 851 63 93
fax:
74 851 63 94
e-mail:
puoswidnica@wp.pl

Cennik

Cennik Przyjęcia Odpadów do instalacji PUO sp z o.o. w Zawiszowie

kod wyszczególnienie
cena netto za
1 Mg
17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy 175,00
17 01 02 gruz ceglany 175,00
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 181,00
17 01 07 zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego 180,00
17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 175,00
19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych 226,00
19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów zwierzęcych 226,00
19 05 03 kompost nie odpowiadający wymaganiom 140,00
19 05 99 inne nie wymienione odpady 140,00
19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 140,00
19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 140,00
19 08 01 skratki 172,00
19 08 02 zawartość piaskowników 172,00
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe 134,00
19 08 12 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
134,00
19 08 14
 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych  134,00
 19 09 01
 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  128,00
 19 09 02
 osady z klarowania wody  128,00
 19 09 03
 osady z dekarbonizacji wody  128,00
 19 09 04
 zużyty węgiel aktywny  134,00
 19 09 05
nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 134,00
 19 09 06
roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 134,00
19 12 09 minerały (piasek,kamienie ) 129,00
19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 273,10
20 01 38 drewno inne niż wymienione 20 01 37 178,00
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 92,10
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie
175,00
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 95.00
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 320,00
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 260,00
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych 190,00
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 190,00
 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 261,00
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach 290,00