telefon:
74 851 63 93
fax:
74 851 63 94
e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Cennik

Cennik Przyjęcia Odpadów do instalacji PUO sp z o.o. w Zawiszowie

kod wyszczególnienie
cena netto za
1 Mg
17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy 148,00
17 01 02 gruz ceglany 148,00
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 155,00
17 01 07 zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego 153,00
17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 147,00
19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych 313,00
19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów zwierzęcych 313,00
19 05 03 kompost nie odpowiadający wymaganiom 313,00
19 05 99 inne nie wymienione odpady 313,00
19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 313,00
19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 313,00
19 08 01 skratki 195,00
19 08 02 zawartość piaskowników 195,00
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe 165,00
19 08 12 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
165,00
19 08 14
 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych  165,00
 19 09 01
 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  146,00
 19 09 02
 osady z klarowania wody  146,00
 19 09 03
 osady z dekarbonizacji wody 146,00
 19 09 04
 zużyty węgiel aktywny 153,00
 19 09 05
nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 153,00
 19 09 06
roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 153,00
19 12 09 minerały (piasek,kamienie ) 148,00
19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 315,00
20 01 38 drewno inne niż wymienione 20 01 37 134,00
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 257,00
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie
134,00
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 145,00
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 371,00
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 260,00
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych 172,00
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 172,00
 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 440,00
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach 352,00